ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

 • Το μηχανοστάσιο είναι ο χώρος όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί ο κινητήριος μηχανισμός του ανελκυστήρα, καθώς επίσης και ο κεντρικός πίνακας αυτοματισμού και ελέγχων.
 • Το μηχανοστάσιο πρέπει να είναι χώρος κλειστός, με στερεούς τοίχους, οροφή και δάπεδο και πρέπει να είναι προσιτός μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που σχετίζονται με τον ανελκυστήρα. Επίσης δεν πρέπει να περιέχει αγωγούς, καλώδια ή διατάξεις διαφορετικές από αυτές που σχετίζονται με τον ανελκυστήρα.
 • Το δάπεδο του μηχανοστασίου πρέπει να είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό υλικό.
 • Τα υλικά κατασκευής πρέπει να είναι ανθεκτικά και να μην ευνοούν τον σχηματισμό σκόνης.

ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ

 • Το μηχανοστάσιο μπορεί να βρίσκεται σε διάφορες θέσεις σχετικά με το φρέαρ
 • Είτε στο υπόγειο της οικοδομής δίπλα στο φρέαρ σε οποιαδήποτε πλευρά του, (η θέση αυτή είναι και η πλέον συνιστώμενη).
 • Είτε στο δώμα πάνω ακριβώς από το φρέαρ (περίπτωση που δεν συνίσταται)
 • Είτε σε κάποια άλλη θέση. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να βρίσκεται όσο γίνεται πλησιέστερα στο φρέαρ. Δεν συνιστώνται θέσεις που απέχουν πάνω από 5m (οριζόντια) από το φρέαρ.

Αν το μηχανοστάσιο δεν είναι γειτονικό προς το φρέαρ, τότε οι υδραυλικές σωληνώσεις και οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις οι οποίες συνδέουν το μηχανοστάσιο με το φρέαρ του ανελκυστήρα, πρέπει να είναι εγκατεστημένες (προστατευμένες) μέσα σε έναν αγωγό, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Συνιστάται διατομή αγωγού διαμέτρου Φ100 έως Φ120mm ή δύο αγωγοί διαμέτρου Φ80mm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
Βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ81-2, οι διαστάσεις του μηχανοστασίου πρέπει να είναι τέτοιες ώστε :

 • Μπροστά από τον ηλεκτρικό πίνακα να υπάρχει διαθέσιμος χώρος εργασίας βάθους 70cm και πλάτους όσο το πλάτος του ηλεκτρικού πίνακα. Ο χώρος αυτός αφορά τις ανάγκες συντήρησης.
 • Μπροστά από την μονάδα ισχύος να υπάρχει ελεύθερος χώρος εργασίας τουλάχιστον 50 x 60cm, για τις ανάγκες συντήρησης και τη χειροκίνητη λειτουργία έκτακτης ανάγκης (απεγκλωβισμού).
 • Το καθαρό ύψος του μηχανοστασίου στις περιοχές εργασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα.
 • Στις οδούς προσπέλασης από και προς τις περιοχές εργασίας πρέπει να υπάρχει χώρος (διάδρομος) διαθέσιμος τουλάχιστον 50cm και ύψους τουλάχιστον 1,80μ.

ΘΥΡΕΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
Οι θύρες του μηχανοστασίου σύμφωνα με την νομοθεσία πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 0,60m και ελάχιστο ύψος 1,80m. Παρόλα αυτά όμως, συνιστάται καθαρό άνοιγμα θύρας 0,70cm, για την εύκολη διέλευση των υλικών του ανελκυστήρα κατά την αρχική εγκατάσταση, ή σε περίπτωση βλάβης. Οι θύρες πρέπει να ανοίγουν προς το εξωτερικό του μηχανοστασίου. Πρέπει να έχουν κλειδαριά με κλειδί, και να μπορούν να ανοίγονται μέσα από το μηχανοστάσιο, χωρίς κλειδί.
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
Τα μηχανοστάσια πρέπει να διαθέτουν επαρκή εξαερισμό. Αν ο εξαερισμός του φρέατος γίνεται μέσω του μηχανοστασίου, αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη (αθροιστικά). Γενικά, αν η μεταλλική θύρα του μηχανοστασίου περιέχει περσίδες εξαερισμού στο μισό τουλάχιστον εμβαδόν της, τότε ο εξαερισμός είναι επαρκής.

nomothesia-mixanostasio