Στις 22 Δεκεμβρίου 2008 τέθηκε σε ισχύ η υπ” αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 (ΦΕΚ 2604/Β/2008) κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων», καθώς και οι διορθώσεις των σφαλμάτων αυτής στο ΦΕΚ 424/Β/10.03.2009.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ, όλοι οι ανελκυστήρες πρέπει να είναι πιστοποιημένοι και μάλιστα να επανελέγχονται περιοδικά, για την βεβαίωση της ασφαλούς λειτουργίας τους.

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
• Για ανελκυστήρες μέχρι 6 στάσεις σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε 6ετία.
• Για ανελκυστήρες με περισσότερες από 6 στάσεις σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε 5ετία.
• Για ανελκυστήρες μέχρι 6 στάσεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση, κάθε 4ετία.
• Για ανελκυστήρες με περισσότερες από 6 στάσεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση ή/και σε ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες. κάθε 3ετία
• Για ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι σε δημόσιους χώρους, σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία με περισσότερες από 200 κλίνες, αεροδρόμια, μετρό, υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, θέατρα, κινηματογράφους, χώρους στάθμευσης, και γενικά σε κτίρια που εξυπηρετούν ευρύ κοινό, κάθε έτος.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ


Α. ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ:
1. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ*
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ GENELEC**
5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ):
5.1. ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
5.2. ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΠΟ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
5.3. ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ (εις διπλούν)
5.4. ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ (εις διπλούν)
6. ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
7. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ

 

Β. ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2.1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ):ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ (εις διπλούν)
2.2. ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ (εις διπλούν)
3. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ
Γ. ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
4. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ*
5. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ GENELEC**
6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ):
6.1. ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ (εις διπλούν)
6.2. ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ (εις διπλούν)
7. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ

 

Δ. ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ:
1. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ GENELEC
5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ):
1.1. ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ (εις διπλούν)
1.2. ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ (εις διπλούν)
6. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ